بررسی و تایید ارزش پروفرما و طرحهای تجاری

مدلهای قراردادی:

ردیفنوع قراردادمعیار نرخ
1lumpsum (قیمت مقطوع)بر اساس ارزش پروفرما و سطح کیفی مستندات و تعدد موارد مشمول استاندارد اجباری